Disclaimer

 

Alle gebruikers van deze website worden geacht kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden van DANAE KURVERS.

Voor alle duidelijkheid wijst DANAE KURVERS ten aanzien van de website www.trans-missie.nl, www.danae.info en www.madebydanae.com u op het volgende:

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van DANAE KURVERS. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van DANAE KURVERS. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik. De op deze website getoonde informatie stelt DANAE KURVERS met constante zorg en aandacht samen. Toch is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.
 
De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. DANAE KURVERS behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Hoewel DANAE KURVERS alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is DANAE KURVERS niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van DANAE KURVERS, welke geen eigendom zijn van DANAE KURVERS, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van DANAE KURVERS. Hoewel DANAE KURVERS uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door DANAE KURVERS worden onderhouden wordt afgewezen.
 
DANAE KURVERS sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.